ร่วมจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์/สนับสนุน Lunch Symposium


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (คุณสมถวิล โสภณกิตติธาดา)
ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 0-2 419-7287 โทรสาร 0-2 411-5034 E-mail: tggm2009@yahoo.co.th