วิทยากร


พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ

กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.สกานต์ บุนนาค

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

นพ.สมยศ ศรีจารนัย

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เขตสุขภาพที่4

นพ.สันติ ลาภเบญจกุล

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร

อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี

ข้าราชการบำนาญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mr.Motooki Sakai

Chief Advisor & Project Co-ordinator Jica S-Top Project

Ms.Akiko Yokoyama

Chief Advisor & Project Co-ordinator Jica S-Top Project

พญ.บุษกร โลหารชุน

แพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์

พว.จุฬาพร ประสังสิต

ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช

รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์

คณบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น

พว.ลัชชี ชัชวรัตน์

พยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พว.พันธ์ทิพย์ วรวาท

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์

อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

พว.สุรีย์ ลี้มงคล

หัวหน้าหน่วยการพยาบาลต่อเนื่อง

อ.พญ.ภัทรจิต ภัทโรดม

อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข

อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

รองอธิบดีกรมอนามัย

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา

ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

อ.ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ

นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home

คุณอรนันท์ อุดมภาพ

ผู้บริหารนวศรีเนอสซื่งโฮม