ตารางการประชุม


วันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา (นาที) รายละเอียด
8.00 - 8.45 ลงทะเบียน
8.45 - 9.00

กล่าวรายงานโดยประธานวิชาการ: ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

พิธีเปิด
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
(รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, นายกสมาคมฯ)

ถ่ายรูปคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม

ดูวีดีโอ

9.00 - 10.00

Challenges in LTC in Thailand in new normal era

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ
กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดูวีดีโอ

10.00 - 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.10 - 11.15

Seamless care from healthy-acute-IMC-LTC: policy and how to achieve the goal

นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อานวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ดูวีดีโอ

11.15 - 12.30

Collaborative support in community based LTC

นพ.สมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิเทศ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เขตสุขภาพที่ 4

นพ.สันติ ลาภเบญจกุล
ผู้อำนวยการ รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ดูวีดีโอ

12.30 - 13.15

Lunch symposium 1 (สนับสนุนโดย บริษัท เนสเล่ท์ (ไทย) จำกัด)

หัวข้อ: Role of ONS and probiotics in health and immune function in elderly
โดย อ. นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูวีดีโอ


สมาชิกและกรรมการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
(ห้องแยก)

13.15 - 14.30

Interdisciplinary fall and fracture prevention in home and LTC

อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชประธรรม
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี
ข้าราชการบำนาญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูวีดีโอ

14.30 - 15.30

Model of long-term care development for dependent older people: JICA S-TOP project

Mr.Motooki SAKAI
(Chief Advisor), กระทรวงสาธารณสุข ประเทศญี่ปุ่น

Ms.Akiko YOKOYAMA
(Project Co-Ordinator)

ดูวีดีโอ

15.30 - 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 - 16.30

Rehabilitation in LTC

พญ.บุษกร โลหารชุน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

ดูวีดีโอวันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา (นาที) รายละเอียด
8.30 - 9.30

Team-based approach to improve wound care

พว.จุฬาพร ประสังสิต
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ดูวีดีโอ

9.30 - 9.45 พักรับประทานอาหารว่าง
9.45 - 10.30

Oral Care in LTC

รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
คณบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น

พว.ลัชชี ชัชวรัตน์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ดูวีดีโอ

10.30 - 11.30

Dementia care in skilled nursing facilities

อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พว.พันธ์ทิพย์ วรวาท
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

ดูวีดีโอ

11.30 - 12.15

Lunch symposium 2 (สนับสนุนโดย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

หัวข้อ: Vaccine for older people: pneumococcal vaccine

โดย ศ. นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, นายกสมาคมฯ

ดูวีดีโอ

12.15 - 13.00

Lunch symposium 3 (สนับสนุนโดย บริษัท บีเอ็ลฮั้ว จำกัด)

หัวข้อ: Disclosing of depression management in older adults

Speaker: อ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Moderator: ศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดูวีดีโอ

13.00 - 15.00

นำเสนองานวิจัย

สาขาแพทยศาสตร์:

  • ประธาน รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
  • อ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
  • อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
  • ผศ.พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
  • อ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส
  • รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
  • ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
  • อ.นพ.เอกภพ หมอกพรม

สาขาพยาบาลศาสตร์:

  • ประธาน รศ.ร.อ หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์
  • รศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี
  • รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข
  • รศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
  • อ.พญ.ธัญชนก จัตตารีส์
  • ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
  • อ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์

สาขาสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม/สาขาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ:

  • ประธาน ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์
  • คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
  • รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
  • พญ.พัณณิดา วัฒนพนม
  • อ.พญ.ปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์
  • อ.พญ.อัญชนา สุรอมรรัตน์
  • นายพิทวัส อินทรมีทรัพย์

ดูวีดีโอ

15.00 - 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.15

Palliative care in long-term care

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

พว.สุรีย์ ลี้มงคล
หัวหน้าหน่วยการพยาบาลต่อเนื่อง โรงพยาบาลศิริราช

ดูวีดีโอวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา (นาที) รายละเอียด
8.30 - 9.30

Management of common infection in skilled nursing facilities

อ.พญ.ภัทรจิต ภัทโรดม
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดูวีดีโอ

9.30 - 10.45

LTC delivery and quality improvement: Issues, and trends

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
รองอธิบดีกรมอนามัย

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา
ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รศ.ร.อ.หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูวีดีโอ

10.45 - 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00

Workforce for LTC

อ.ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูวีดีโอ

12.15 - 13.00

Lunch symposium 4 (สนับสนุนโดย บริษัท แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด)

หัวข้อ: Gemigliptin; The Smart Choice of DPP4i for Elderly Type 2 Diabetes

Speaker: รศ. พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Moderator: ศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดูวีดีโอ

13.00 - 13.45

Financing LTC and LTC insurance in Thailand: gaps and possible/ potential solutions

นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูวีดีโอ

13.45 - 14.00 พักรับประทานอาหารว่าง
14.00 - 15.00

Food service, dining, and nutritional improvement in LTC

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูวีดีโอ

15.00 - 16.00

Designing long-term care facilities (structure and service)

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home

คุณอรนันท์ อุดมภาพ
ผู้บริหารนวศรีเนอสซิ่งโฮม

ดูวีดีโอ

16.00 พิธีปิดและมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัย