ลงทะเบียนงานประชุม


เนื่องจากข้อจำกัดช่วง การแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงปรับการประชุมเป็นแบบ Online เพียงอย่างเดียว
และสามารถดูย้อนหลังได้ 30 วัน ขยายเวลารับบทคัดย่องานวิจัยถึง 25 มกราคม 2564

ค่าลงทะเบียน (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสาร)

รายละเอียด สมาชิกสมาคมพฤฒาฯ บุคคลทั่วไป นิสิต-นักศึกษา ผู้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
Online only 1,000 1,200 1,000 1,000
การชำระเงิน:
โอนเงินเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) สาขาศิริราชประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย" เลขที่บัญชี 016-445713-1

* หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างถูกต้อง

กรุณาเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัตรปชช/เลขผู้เสียภาษีในใบสมัครและใบโอนเงินให้ชัดเจน โดยส่งมาที่

  1. ทางโทรสารหมายเลข 0-2 411-5034
  2. E-mail: tggm2009@yahoo.co.th(กรุณาสแกน (Scan) และส่งเป็นไฟล์ มาพร้อมกับใบสมัคร)

**(การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทางสมาคมได้รับการชำระเงินค่าลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงินมาแล้วเท่านั้น หากท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาแล้ว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯเพื่อยืนยันการส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ โทร:02-4198398 / 064-4306165 (คุณมณีรัตน์)