ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


คุณมณีรัตน์ วีระสัจจะพันธ์ (เล็ก)
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
สำนักงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 064-4306165
หรือ E-mail : tggm2009@yahoo.co.th