การนำเสนอผลงานวิจัย


ด้วย สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยจะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีแก่นเรื่อง (Theme) คือ Practical pearls for long term care in the new normal era

ในการนี้ สมาคมฯจึงขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ตามรายละเอียดในการส่งบทคัดย่อดังด้านล่างนี้

ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน

 1. เป็นผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดาเนินการที่ยังไม่เคยนำผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
 2. เป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ในกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ดังนี้
  • ก. สาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ข. สาขาพยาบาลศาสตร์
  • ค. สาขาสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • ง. สาขาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การส่งบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ประเภท Oral Presentatio

 • บทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • บทคัดย่อควรจัดทำในกระดาษขนาด A4 ที่มีการเว้นขอบอย่างน้อย 1 นิ้ว โดยใช้ตัวอักษรชนิด Angsana New, Angsana UPC, Cordia New, Cordia UPC หรือ TH Sarabun ขนาด 16 point ตลอดทั้งเอกสาร
 • หัวข้อหรือคำดังต่อไปนี้ควรใช้อักษรชนิด เข้ม (bold): หัวเรื่อง (Title), ชื่อ-สกุลผู้นำเสนอ, หัวข้อย่อยของบทคัดย่อ และคำสำคัญ
 • ตัวอักษรชนิด เอียง (italic) หรือ ขีดเส้นใต้ (underline) อาจใช้ร่วมด้วยได้ตามความเหมาะสม
 • หัวเรื่อง (Title) ต้องมีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด
 • ระบุชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยได้ไม่จำกัดจำนวน และระบุสถาบันของผู้มีส่วนร่วมโดยใส่เครื่องหมาย *, **, *** ฯลฯ หลังชื่อ
 • ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะเป็นชื่อในลำดับที่เท่าใดก็ได้ แต่ชื่อ-สกุลของผู้นำเสนอต้องเป็นอักษรชนิด เข้ม (bold)
 • บทคัดย่อต้องมีหัวข้อย่อยดังนี้: วัตถุประสงค์ (Objectives), วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods), ผลการวิจัย (Results) และสรุป (Conclusion)
 • บทคัดย่อมีจำนวนบรรทัดไม่เกิน 20 บรรทัด (ไม่รวมชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย/นำเสนอ และชื่อสถาบัน)
 • บทคัดย่อต้องไม่มีตารางหรือภาพใด ๆ และไม่ต้องใส่เอกสารอ้างอิง
 • ที่ด้านล่างสุดของบทคัดย่อ ระบุสถาบันทีละบรรทัดให้ตรงกับเครื่องหมาย *, **, *** ฯลฯ
 • ส่งบทคัดย่อไปที่สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย Email: tggm2009@yahoo.co.th ภายใน วันที่ 11 มกราคม 2564
 • สมาคมฯจะส่งอีเมลแจ้งผลการรับ Oral Presentation ไม่เกินวันที่ 20 มกราคม 2564
 • ผู้นำเสนอจะต้องลงทะเบียนการประชุมวิชาการของสมาคมฯ ด้วย
 • สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ที่ประสงค์ จะส่งบทคัดย่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรุณาดำเนินการตามข้อกำหนดของวารสาร ซึ่งจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ หรือเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดการเตรียมตามที่ระบุไว้ในเว็บไซด์ของวารสาร https://journalggm.org และบทคัดย่อจะต้องได้รับการประเมินและปรับปรุงตามที่บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ ก่อนพิจารณาตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่
การเตรียมเนื้อหาของ Oral presentation

 • เนื้อหาสไลด์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • นำเสนอเป็นภาษาไทย
 • เนื้อหาประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (title) หลักการและเหตุผลหรือบทนำ (rational/ introduction) วัตถุประสงค์ (objective) ระเบียบวิธีวิจัย (method) สถิติที่ใช้ ผลการวิจัย (result) การอภิปรายผล (discussion) บทสรุป (conclusion) และบรรณานุกรม (reference)
 • ใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที ถามตอบ 3 นาที (อาจมีการปรับแก้ไขอีกครั้งโดยจะแจ้งล่วงหน้า)
 • ผู้ชนะ Oral presentation ในแต่ละสาขาวิชา จะได้รางวัล เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท และเกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการนำเสนอทุกคนจะได้เกียรติบัตรการเข้านำเสนอผลงาน
การเตรียมเนื้อหา Electronic Poster และ short clip สำหรับนำเสนอผลงานวิจัยขึ้นเวปของงานประชุม

 • เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีโอกาสฟังงานวิจัยของท่านได้ทั่วถึง จึงมีการจัด short-clip และ e-poster ขึ้น
 • ทำไฟล์ power point 1 หน้า โดยกำหนดขนาด แนวตั้ง 200 ซม. แนวนอน 100 ซม.
 • ในไฟล์ ประกอบด้วย หัวเรื่องวิจัย ชื่อทีมผู้วิจัย และสถานที่ทำงาน ที่มา วัตถุประสงค์ (Objectives), วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods), ผลการวิจัย (Results) และสรุป (Conclusion)
 • สามารถมีรูป กราฟ ตาราง แผนภูมิและเอกสารอ้างอิงได้ (แต่ควรให้มองเห็นชัด)
 • คลิปบรรยายไม่เกิน 8 นาที และเซฟไฟล์ clip ส่งมาให้สมาคมทาง email: tggm2009@yahoo.co.th
 • ไฟล์และคลิปจะอยู่ในเวปงานประชุม 30 วัน (เข้าชมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนโดย log-in)

กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย

รายละเอียด วันที่
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับย่อ (abstract) สำหรับ Oral Presentation วันนี้-วันที่ 11 มกราคม 2564
แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation 20 มกราคม 2564
ส่ง clip short oral presentation/E-poster ก่อน 26 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 4 มีนาคม 2564
ประกาศผลการนำเสนอ 5 มีนาคม 2564